Regulamin

§ 1

Regulamin określa zasady wykonywania usług świadczonych przez Multiformat sp. z o.o.
Podstawa działalności: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe – tekst jednolity Dz. U. Z 2000 nr 50 poz. 601 z późn. zm., zwana dalej prawem przewozowym wraz z rozporządzeniem MTiB w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego z dn. 24 lutego 2006 r. Dz. U. z 2006 nr 38. 266.

§ 2

Dla potrzeb niniejszego regulaminu definiuje się pojęcia:

- Multiformat sp z o.o. – osoba prawna świadcząca usługi przewozu przesyłek.

- Przewoźnik Multiformat sp z o.o. – współpracownik Na Wczoraj KURIER przyjmujący przesyłkę od Nadawcy i doręczający ją do Odbiorcy.

- Nadawca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która przekazuje przesyłkę w celu wykonania usługi.

- Odbiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która przyjmuje przesyłkę doręczoną w ramach realizowanej usługi.

- Zleceniodawca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zleca wykonanie usługi przewozu.

- Zleceniodawcą może być Nadawca, Odbiorca lub osoba trzecia.

- Zlecenie przewozowe – dokument stanowiący dowód zawarcia umowy przewozu.

- Przesyłka – rzeczy przyjęte do przewozu i doręczenia na podstawie jednego zlecenia przewozowego lub innego dokumentu przewozowego.

- Cennik – dokument określający wagę i gabaryty (wraz z podziałem na kategorie) oraz terminy doręczeń przesyłek w ramach usług świadczonych przez Na Wczoraj, dostępny dla każdego Klienta

§ 3

Zakres usług Na Wczoraj obejmuje odbiór, przewóz i doręczenie przesyłek na terenie kraju.

§ 4

Przesyłka może być przyjęta do przewozu w następujący sposób:
u Nadawcy – przesyłkę odbiera Przewoźnik Na Wczoraj, na podstawie wcześniejszego zgłoszenia.

§ 5

Za jakość opakowania przesyłki (odpowiedniego do jej zawartości) odpowiada Nadawca Zleceniodawca jest zobowiązany opakować każdą przesyłkę w sposób zabezpieczający znajdujący się w niej towar przed uszkodzeniem przesyłki i zapewniający bezpieczeństwo innych przesyłek w czasie przewozu. Opakowanie powinno być:

 • odpowiednio zamknięte
 • uniemożliwiające dostęp do zawartości przesyłki
 • odpowiednio wytrzymałe stosownie do wagi i zawartości przesyłki
 • odpowiednio zabezpieczone od wewnątrz uniemożliwiając przemieszczanie się zawartości przesyłki

§ 6

Zleceniodawca ma obowiązek zamieścić na opakowaniu przesyłki swój adres oraz adres Odbiorcy, które muszą być zgodne z danymi zamieszczonymi w zleceniu przewozowym. Jeżeli jest to niemożliwe, przesyłka powinna posiadać inne znaki pozwalające na jej identyfikację (np. taśmy firmowe). Adres Odbiorcy/Nadawcy/Zleceniodawcy powinien obowiązkowo zawierać nazwę własną, nazwę ulicy, numer domu i lokalu, numer telefonu, pocztowy kod adresowy, nazwę miejscowości.

§ 7

Na Wczoraj nie przyjmuje do przewozu przesyłek zawierających:

 • korespondencję prywatną
 • gotówkę, papiery wartościowe, inne dokumenty o charakterze płatniczym
 • przedmioty wartościowe /wyroby jubilerskie, dzieła sztuki, antyki, numizmatyki itp.
 • broń i amunicję
 • żywność łatwo psującą się, wymagającą specjalnych warunków przewozu
 • towary chemicznie i biologicznie aktywne
 • zwierzęta, szczątki ludzkie i zwierzęce
 • narkotyki i substancje psychotropowe
 • leki wymagające specjalnych warunków przewozu
 • inne towary, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla osób mających z nimi styczność lub mogące uszkodzić i zniszczyć inne przesyłki
 • inne towary, których przewóz jest zabroniony na podstawie obowiązujących przepisów prawnych
 • W przypadku nadania przesyłki zawierającej towary wymienione w ust. 1, Nadawca zobowiązany jest do naprawienia powstałej w wyniku tego szkody w pełnej wysokości.

§ 8

Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, Przewoźnik Na Wczoraj sporządza niezwłocznie protokół szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie Odbiorcy, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona.
Przewoźnik Na Wczoraj sporządzi z własnej inicjatywy protokół szkody, gdy:

 • spostrzeże ślady naruszenia przesyłki, pojemnika transportowego lub środka transportowego (plomb, zamknięć, ścian, podłogi lub dachu);
 • przypuszcza, że przesyłka doznała ubytku lub uszkodzenia.

§ 9

Zlecenie przewozowe wypełnia przyjmujący przesyłkę Przewoźnik Na Wczoraj według taryfikatora usług zgodnie z danymi dotyczącymi przewozu otrzymanymi od Nadawcy. Przewoźnik przyjmujący przesyłkę potwierdza na zleceniu przewozowym (własnoręcznym i czytelnym podpisem) przyjęcie przesyłki przez Na Wczoraj w celu przewozu i doręczenia. Zleceniodawca podpisując zlecenie przewozowe (własnoręcznym i czytelnym podpisem) potwierdza zgodność deklarowanych przez siebie danych dotyczących przesyłki oraz znajomość niniejszego regulaminu. Wyraża tym samym swoją zgodę na proponowaną przez Na Wczoraj cenę usługi.

§ 10

Według dyspozycji Zleceniodawcy za usługi świadczone przez Na Wczoraj płaci Nadawca. Oryginał zlecenia przewozowego przeznaczony jest dla Nadawcy przesyłki. Oryginał rachunku lub faktury VAT przeznaczony jest dla podmiotu płacącego za przewóz. Jedna z kopii zlecenia przewozowego przeznaczona jest dla Odbiorcy. Pozostałe kopie zlecenia przewozowego pozostają do dyspozycji kuriera.

§ 11

Przyjęcie przesyłki przez Odbiorcę bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że: szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez Odbiorcę, zaniechano takiego stwierdzenia z winy MM KURIER, ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika, szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał sporządzenia protokołu szkody oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące wykonania usługi lub stanu otrzymanej przesyłki powinny zostać zapisane na zleceniu przewozowym przez Odbiorcę w chwili jej przyjęcia. Odbiorca może dokonać otwarcia otrzymanej przesyłki dopiero po potwierdzeniu jej odbioru na kwicie przewozowym i po uiszczeniu opłaty wynikającej z zlecenia przewozowego.

§ 12

Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jednolity Dz. U. Z 2000 nr 50 poz. 601 z późn. zm.) oraz z rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego z dn. 24 lutego 2006 r. (Dz. U. z 2006 nr 38. 266).

ZAMÓW KURIERA: tel. 501 505 655 / ZAMÓW ONLINE